Historie muzea

Od založení po současnost

Idea založení muzea v Polné vznikla ve čtyřicátých letech 19. století, konkrétnější podobu získala v šedesátých letech, kdy došlo k uvolnění politického i kulturního života po pádu Bachova absolutismu. Návrh na založení muzea z roku 1867 se ale nepodařilo realizovat. Muzeum v Polné vzniklo až v souvislosti s přípravami a konáním Českoslovanské národopisné výstavy pořádané v Praze v roce 1895. V roce 1893 byl, tak jako jinde v království, založen komitét pro sběr materiálů pro připravovanou národopisnou výstavu a již roku 1894 měla veřejnost možnost na Národopisné výstavce shlédnout předměty, které měly reprezentovat Polensko na výstavě v Praze. Úspěch polenské výstavky doma i v Praze podpořil myšlenku na založení muzea a muzejního spolku, ten byl zaregistrován v roce 1895. Členové spolku pokračovali i nadále ve sběru hmotného i dokumentačního materiálu s cílem vybudovat v Polné muzeum. Nashromážděné sbírky byly umístěny v budově bývalé školy „na Kaplance“ a dne 1. ledna 1900 byly tyto muzejní expozice slavnostně zpřístupněny veřejnosti. Výraznou osobností utvářející ráz muzea byl učitel a vlastivědný badatel Břetislav Rérych.

Změna státního uspořádání a pozemková reforma umožnily v roce 1922, za významného finančního přispění podnikatele Václava Pojmana, odkoupení polenského hradu a zámku pro potřeby polenských spolků. Zámeckou část získala tělovýchovná jednota Sokol a hradní část muzejní spolek. Během let 1922–1926 probíhaly na hradě stavební úpravy a rekonstrukce vnitřních prostor, které byly adaptovány pro muzejní účely. V roce 1925 byly do hradu přesunuty muzejní sbírky a muzeum tak po 25 letech opustilo budovu Kaplanky.

Zdroj dynamické sekce: Historie muzea (Fotogalerie)

Po skonu Břetislava Rérycha v roce 1936 se vedení muzea ujala jeho dcera profesorka Květa Rérychová. Roku 1941 bylo od Sokola odkoupeno východní zámecké křídlo za účelem získání depozitárních prostor. V tomtéž roce byl zatčen a odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi jednatel muzejního spolku učitel Václav Škarka. I přes nepříznivou společensko-politickou situaci pokračovalo muzeum ve své činnosti až do roku 1944, kdy bylo oficiálně uzavřeno. K jeho znovuotevření došlo 12. srpna 1945.

Pod vedením profesorky Květy Rérychové, a na dobrovolnické bázi, fungovalo muzeum do roku 1953. Od tohoto roku již nemohly spolky vykonávat samostatnou činnost. Vlastnictví nemovitostí i movitých památek přešlo na město Polná a od 1. října 1953 se prvním profesionálním pracovníkem polenského muzea stal Bedřich Neubauer, který muzeum vedl až do roku 1959. Pro muzeum se stal velkým přínosem nejen díky své předchozí aktivní práci v muzejním spolku, ale i proto, že se počátkem 60. let rozhodl věnovat své soukromé sbírky muzeu.

Po odchodu Bedřicha Neubauera do důchodu přišel do funkce ředitele muzea promovaný filolog Matěj Hutr, který v muzeu působil do roku 1962. Jeho největším přínosem bylo provedení nařízeného soupisu sbírkového fondu, který je dodnes významným pomocníkem při správě sbírek.

Zdroj dynamické sekce: Historie muzea 2 (Fotogalerie)

Dalším ředitelem muzea se stal Bohuslav Hladík, polenský rodák a pracovník Oblastního muzea Vysočiny v Jihlavě. Již v roce 1963 ztratilo muzeum statut městského muzea a bylo začleněno pod jihlavské muzeum jako pobočka. Díky iniciativě Bohuslava Hladíka mimo jiné vznikla v roce 1965 samostatná expozice Staré polenské školy, umístěná v domě čp. 77 v Poděbradově ulici.

 V roce 1981, po odchodu Bohuslava Hladíka do důchodu, přišla do funkce vedoucí pobočky Muzea Vysočiny Jihlava v Polné Jitka Kruntorádová-Jeslínková. Za jejího vedení byla realizována generální revize muzejních fondů, která probíhala na základě vyhlášky Ministerstva kultury v celém tehdejším Československu. V té době to znamenalo vyhodnotit, popsat a změřit více než 50 tisíc předmětů.

V roce 1988 nastoupila na místo vedoucí pobočky v Polné Marta Vomelová. V té době již probíhala rozsáhlá rekonstrukce areálu hradu a zámku. V 90. letech bylo třeba veškerý sbírkový fond přestěhovat do náhradních prostor, aby mohla probíhat rekonstrukce budov, které byly sídlem muzea. Veřejnosti přístupná zůstala v tomto období pouze expozice Staré polenské školy. Od roku 1994 bylo uvedeno do provozu opravené zámecké křídlo, díky čemuž muzeum získalo nejen výstavní, ale zejména větší depozitární prostory. Roku 2004 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova hradu s obnovenými expozicemi.

K 1. lednu 2007 byl sbírkový fond polenského muzea převeden do majetku města a zřízena samostatná příspěvková organizace Městské muzeum Polná k jeho správě. Ředitelkou se stala dosavadní vedoucí pobočky Marta Vomelová. Polenské muzeum tak začalo psát novou kapitolu své více než staleté historie. Současnou ředitelkou muzea je Mgr. Alena Vyskočilová, dlouholetá zaměstnankyně polenského muzea.